Privacyverklaring

 

"Spatial Tinking Consulting , training en coaching", gevestigd aan de Cuijlenburg 40a 5831TM te Boxmeer, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

 

Onze hoofdregel:

 

Alle gegevens die u ons over uzelf verstrekt, worden NIET aan externe partijen doorgegeven en NIET door externe partijen beheerd of verwerkt!

 

Uitzonderingen

Op deze regel zijn een uitzonderingen:

 1. De enige uitzondering die daarop wordt gehanteerd is wanneer wij u doorverwijzen naar een andere coach of trainer en uzelf de toestemming heeft gegeven om de gegevens die wij over u verzameld hebben, aan deze coach of trainer door te sturen.

.

 

Gegevens inzien, aanpassen, overdragen of verwijderen

 

U heeft ten alle tijden het recht op inzage, correctie en verwijdering van uw persoonlijke gegevens in onze digitale en papieren administratie.

 

Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Dynamika en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen.

 

U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar ons emailadres of bellen met 06-13708029

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie de MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), uw paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. We reageren zo snel mogelijk, uiterlijk binnen twee weken, op uw verzoek.

 

Verzoeken tot inzage van uw persoonlijke papieren gegevens worden alleen via het maken van een persoonlijke afspraak ingewilligd.

 

Persoonsgegevens die digitaal zijn opgeslagen

 

De enige gegevens die standaard voor elke klant in een digitaal bestand worden verwerkt, zijn:

 • Voor- en achternaam
 • Adresgegevens en telefoonnummers
 • Geslacht
 • Emailadres
 • Leeftijd ten tijde van het gevolgde traject
 • Opleidingsniveau
 • Beroep
 • Het gevolgde traject bij Dynamika

 

Al deze gegevens zijn opgeslagen op lokale servers en met minimaal een wachtwoord beveiligd.

 

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens worden bij ons niet op digitale wijze vastgelegd. Als u er van overtuigd bent dat wij zonder uw toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld, neem dan contact met ons op via de email of bel 06-13708029, dan verwijderen wij deze informatie.

 

Doelen voor het bewaren van deze digitale gegevens:

 

 • Het versturen van offertes, rapporten, verklaringen, mededelingen en facturen;
 • Het afhandelen van uw betaling;
 • Verzenden van een uitnodiging tot het lezen van onze nieuwsbrief;
 • U te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren;
 • U te informeren over wijzigingen van onze diensten;
 • Dynamika verwerkt ook persoonsgegevens als wij hier wettelijk toe verplicht zijn, zoals gegevens die wij nodig hebben voor onze belastingaangifte.
 • Heel af en toe voeren wij kleine interne statistische onderzoekjes uit op basis van anonieme gegevens voor het schrijven van een artikel of boek.

 

Gebruik van cookies

 

Geen enkele website van Spatial Thinking Consulting  maakt gebruik van Cookies.

 

Bewaren van papieren dossiers

 

Spatial Thinking Consulting bewaart alle gegevens die uit een intakegesprek of coach- en/of trainingstraject zijn verkregen in een papieren dossier dat achter slot en grendel wordt bewaard. Dit is nodig op basis van de Wet bescherming persoonsgegevens (WBP).

Op grond van de WBP geldt ook dat persoonsgegevens niet langer mogen worden bewaard dan noodzakelijk is voor het doel waarvoor deze gegevens zijn verkregen, voor ons is dat het borgen van goede zorgverlening. Dit volgt uit artikel 10 van de WBP. De wetgever heeft daartoe zelf geen termijn vastgesteld.

Omdat sommige klanten na enkele jaren terugkeren met nieuwe vragen, is het belangrijk voor Spatial Thinking Consulting om de gegevens van klanten die een coach- of trainingstraject hebben gevolgd, minstens vijf jaar te bewaren.

 

 

Klachten

 

Spatial Thinking Consulting  wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

 

Overigen

 

Wij ontvangen geen persoonlijke gegevens van klanten van externe bronnen, tenzij met toestemming van de klant zelf.

 

Beveiliging van persoonsgegevens

 

Spatial Thinking Consulting neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met onze secretaresse via de email of bel: 06-13708029