SpatialThinking Consulting

Gevestigd in Boxmeer, Venlo, Nijmegen, Eindhoven en Maastricht.  

Het bureau heeft zich gespecialiseerd in bijzondere loopbaansituaties, van zowel medewerkers op alle niveaus als van ondernemers en zelfstandige professionals, om die tot een bevredigende oplossing te brengen. Het begeleidingsproces speelt zich voornamelijk op mentaal niveau af, omdat het cognitieve opnamevermogen van de cliënten goed ontwikkeld is. Het profiel van de cliënten voldoet aan enige van de volgende kenmerken: talentvol, hoogopgeleid, exact, intelligent, hoogbegaafd, rationeel, hooggevoelig, beelddenkend, dyslexie, ratio en gevoel sterk gescheiden, latent moedig, minder goed begrepen worden door de omgeving. Opvallende leeftijdsgroepen zijn vijfenveertigplussers en dertigers. Ruim een kwart van de cliënten is vrouw.

 

De socratische gespreks- en vraagtechniek blijkt voor hen een uitstekende techniek te zijn om het zelfinzicht, zelfvertrouwen en de bewustwording van de eigen communicatie te vergroten. Belangrijker nog is dat de cliënt daardoor gerichter in beweging komt en door de verbeterde communicatie beter aansluiting vindt met de omgeving. Het vermogen en het plezier om te netwerken neemt dan ook zienderogen toe. Meer informatie over de socratische gespreks- en vraagtechniek is te vinden onder de rubriek Artikelen: "De krachtige eenvoud van socratisch coachen", "Het heldere resultaat van socratisch coachen" en "Gel-pen". De cliënt doet veel zelf. De resultaten van de begeleiding zijn: grotere onafhankelijkheid, bewuster van relaties & omgeving, duidelijker in eigen boodschap, onderhandelingsvaardiger. Het vinden van een passende baan, het starten van een onderneming, het effectiever functioneren en ondernemen door focussing zijn de meest concrete resultaten.

 

De kenmerken van de begeleiding zijn: ontwikkelend, pragmatisch & "Brabantse", structuur aanbrengend, resultaatgericht, gericht op relaties & omgeving. De terugkoppeling van de cliënten is: ongemerkt sturend, richtinggevend, je verhaal echt kwijt kunnen, compassie, vertrouwen gevend, eigen verantwoordelijkheid, netwerker. Aanleiding voor een opdracht is divers:

 

  • het fungeren als klankbord en spiegel bij vragen over eigen functioneren en ondernemen
  • herijking van de visie en strategie van een onderneming

  • slecht door de omgeving begrepen worden

  • ontslag door reorganisatie, conflict, disfunctioneren

  • geruime tijd geen werk

  • burn-out

  • Bore-out
  • hoogbegaafd
  • hoog sensitief